Klasa sportowa 1Sch i 1Sdz

Liczba odwiedzających: 5755
Informacje dla kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego

Wymagane dokumenty

 Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez dyrektora Szkoły Podstawowej lub upoważnioną przez niego osobę. Na każdej stronie kopii – adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku wyboru naszego liceum).
 3. Cztery fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 4. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja
  z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
 5. Karta zdrowia ucznia (jeśli kandydat taką posiada).
 6. Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie (do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 7. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego – dodatkowo:
  1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na rekrutację do oddziału mistrzostwa sportowego;

2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportu: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców.

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja zasadnicza

 1. Od 15 maja od godz. 8.00 do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do liceum wydrukowany z systemu (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; Kandydaci do klasy mistrzostwa sportowego składają wniosek do 29 maja do godz. 15.00.
 2. W sytuacji braku możliwości przesłania wniosku przez system Vulcan lub osobistego dostarczenia go do szkoły, wniosek, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zeskanowane dokumenty kandydat przesyła na adres rekrutacja@lokonopnicka.pl
 3. Od 30 maja do 12 czerwca – kandydaci do oddziału mistrzostwa sportowego zgłaszają się na przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
  Do oddziału mistrzostwa sportowego w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie próby sprawności fizycznej odbywają się w terminach:
  - Piłka siatkowa dziewcząt – 6 czerwca 2023 r. (wtorek) g. 15.00 – hala sportowa LO im. M. Konopnickiej w Legionowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26

- Piłka nożna chłopców – 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) g. 10.30 zbiórka, g. 11.00 rozpoczęcie testów – boczne boisko KS Legionovia, ul. Parkowa 27A, Legionowo

 1. Do 14 czerwca 2023 r. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 2. Termin dodatkowy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów.
  Kandydaci, którzy z uzasadnionych przyczyn nie przystąpili w pierwszym terminie do prób sprawności fizycznej składają podanie z wyjaśnieniem do dyrektora szkoły o przystąpienie do prób sprawności fizycznej w terminie dodatkowym, który został ustalony dla dyscyplin:

- Piłka siatkowa dziewcząt – 14 czerwca 2023 r. (środa) g. 15.00 – hala sportowa LO im. M. Konopnickiej w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26

- Piłka nożna chłopców – 3 lipca czerwca 2023 r. (poniedziałek) g. 10.30 zbiórka, g. 11.00 rozpoczęcie testów – boczne boisko KS Legionovia, ul. Parkowa 27A, Legionowo

Test sprawnościowy – zakres punktów możliwych do uzyskania dla dziewcząt jest od 0 do 330 – próg 200, dla chłopców od 0 do 100, próg 70 punktów. 


W oddziale 1S mistrzostwa sportowego realizowane są obowiązkowo zajęcia sportowe w wymiarze 16 godzin tygodniowo: 3 godz. wychowania fizycznego (realizacja podstawy programowej) + 13 godz. treningu sportowego w dyscyplinach:
piłka siatkowa dziewcząt / piłka nożna chłopców.

Za organizację i przebieg testów sprawnościowych odpowiedzialni są wyznaczeni trenerzy – koordynatorzy:
Piłka siatkowa dziewcząt – kontakt: p. Jakub Miecznikowski j.miecznikowski84@gmail.com

Piłka nożna chłopców – kontakt: p. Piotr Wojdyga tel. 607 789 310,
p. Ewelina Łowicka tel. 794 444 286

 1. Do 9 lipca 10.00 – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w terminie dodatkowym;
 2. Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 00 – kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz mają możliwość zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkól, do których uczeń kandyduje.
 3. Do 12 lipca 2023 r komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i innych dokumentów złożonych przez kandydata;
 4. 21 lipca o 12.00 – komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 5. Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 00 – kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w liceum poprzez:
 • złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 • innych wymaganych dokumentów wymienionych w  2.: karty zdrowia, deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii, etyki i wdż, 4 fotografii podpisanych na odwrocie.
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego – zgody rodziców na rekrutację do oddziału mistrzostwa sportowego oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do kwalifikacji do oddziału. Nieprzedłożenie zaświadczenia będzie równoważne z rezygnacją z kontynuowania nauki
  w szkole, do której uczeń został przyjęty.
 1. 27 lipca do godz. 14.00 – szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum, a dyrektor szkoły informuje Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc.